Blush Plain Stripe Lampshade
Blush Plain Stripe Lampshade
Cornucopia Celadon & Blush Lampshade
Cornucopia Celadon & Blush Lampshade
Cornucopia Emerald & Plum Lampshade
Cornucopia Emerald & Plum Lampshade
Cornucopia Saffron & Indigo Lampshade
Cornucopia Saffron & Indigo Lampshade
Dahlias Parchment Lampshade
Dahlias Parchment Lampshade
Dahlias Toscana Lampshade
Dahlias Toscana Lampshade
Daphne's Feathers Bronze Lampshade
Daphne's Feathers Bronze Lampshade
Daphne's Feathers Indigo Lampshade
Daphne's Feathers Indigo Lampshade
Daphne's Feathers Rose Lampshade
Daphne's Feathers Rose Lampshade
Daphne's Feathers Slate Blue Lampshade
Daphne's Feathers Slate Blue Lampshade
Enid’s Garland Lampshade (Paler Backcloth)
Enid’s Garland Lampshade (Warmer Backcloth)
Ruby Plain Stripe Lampshade
Ruby Plain Stripe Lampshade
Sage Plain Stripe Voile Lampshade
Sage Plain Stripe Voile Lampshade
Sea Blue Plain Stripe Voile LampshadeSea Blue Plain Stripe Voile Lampshade
Sea Blue Plain Stripe Voile Lampshade